2 corinto 5:17 paliwanag

2 Corinto 5:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Kabanata 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. { -- 2 Coríntios 5:17 5 Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago, at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. 12 Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); ii 1. O corpo físico é um tabernáculo (tenda) terrestre que está se gastando. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 4 Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panlangit. Looking for a fundamental understanding of the Bible? 2 Corinto 5:17: "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. 9 Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya. 21 Hindi nagkasala si Cristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sign up here. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 3, if(aStoryLink[0]) 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? Parece ser un nuevo énfasis del verso 2. 6 Sapagka't kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang; sapagka't sasalitain ko ang katotohanan: nguni't nagpipigil ako, baka ang sinoman ay magakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin, o naririnig sa akin. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Corinthians 5:17. 20 Kaya nga, kami'y mga sugo ni Cristo; ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. 18 Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. 2 Mga Taga-Corinto 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 2 Corinto 5:21: "Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya." Ser uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17, é o resultado de três ações de iniciativa divina. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. at Scriptural 17 14 Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. 2 Mga Taga-Corinto 5:17 - Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga … 5 Tungkol sa taong yaon ako'y magmamapuri: nguni't tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. 10 Sapagkat(B) lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Cristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:25. 2. (You can do that anytime with our language chooser button ). Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. Nuestra vida no es contralada por la suerte,casualidad, sino por Dios. Basahin ang 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' pagsasalin - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. 2 Corinto 5:1-21 Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang * ito, + bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay + at mananatili nang walang hanggan sa langit. II Mga Taga Corinto 4:5–10. Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo: makipagkasundo kayo sa Diyos. bHasStory0 = true; Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na!" 5:5 "preparado" Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da. }, 093 - The Need for New Heavens and a New Earth, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Ngunit hindi siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob. 3-Week Series for the New Year Sermon Central Share … Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago Bagong taon, bagong TAO. de Corintios (véase 4:17; 5:5; 7:10, 11; 9:11; 12:12). 19 Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. 2 Dumaraing kami habang kami'y nasa toldang ito, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit, 3 upang kung mabihisan[a] na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. Efeso 6:5-9 – “Ang Awtoridad Na Saklaw Sa Paggawa” (#3655) Mateo 5:8 – “Mapapalad Ang May Malinis Na Puso” (#3245) Efeso 5… 2 Coríntios 5:17 ACF 17 Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor 1 a, sino como en insensatez b, en esta confianza de gloriarme. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! The Philippine Bible Society is a non-profit, non-stock and inter-confessional Christian organization that exists to provide people with Scriptures… in the language they understand, in formats they prefer, and at prices they can afford. 2 Corinto 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 5 Alam naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. Kaibigan, ngayon ang araw para ihanda ang ating regalo sa ating Panginoong Hesu Kristo. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. 2 Corinthians 5:17 (Scripture Memory Song) - Duration: 1:58. 8 Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon. 7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Alam naming habang kami'y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. 19 Porque vosotros, siendo tan sabios a , con gusto toleráis a los insensatos. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Mga Kawikaan 30:10-31 – Ang Kapuri-puring Babae (#3514) Isaias 35:6-7 – Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa (#3597) Mga Kawikaan 30:7-9 – Huwag Mo Akong Bigyan Ng Kasalatan O Kayamanan Man (#3474) Daniel Kleyn. kr 209-210 ˚4-6 Pagbibigay ng Tulong —Lumuluwalhati kay Jehova 4 Sa kaniyang ikalawang liham sa mga taga-Co 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. I know it will be a good help for me. 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. 2 Intensiyon ni Pablo na magpasaya (1-4) Pinatawad ang isang makasalanan at naibalik (5-11) Si Pablo sa Troas at Macedonia (12, 13) Ministeryo, isang prusisyon ng tagumpay (14-17) Hindi mga tagapaglako ng salita ng Diyos () Mateo 5:17–48 Pambungad Sa patuloy na pagbibigay ng Tagapagligtas ng Kanyang Sermon sa Bundok sa Galilea, ipinaliwanag Niya na hindi Siya naparito upang sirain ang batas ni … Sa pamamagitan ni Cristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. if(sStoryLink0 != '') Browse Sermons on 2 Corinthians 5:17. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! 2 Mga Taga-Corinto 5:17 RTPV05 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 2 Corinto Introduksyon Sa katapusan ng kanyang unang sulat sa mga taga-Corinto, sinabi ni Pablo na gusto niyang makabalik doon at makita silang muli. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 6 Kaya't laging malakas ang aming loob. … O corpo espiritual é … 2 Corinto 5:7 Mga Saloobin na Talata sa Linggong ito… Sinasabi sa atin ng talatang ito na anuman ang ating ginagawa, dapat tayong umasa sa ating pananampalataya sa halip na sa paningin. Corinto (in greco: Κόρινθος, Kòrinthos) è una città della Grecia centro-meridionale nella periferia del Peloponneso (unità periferica della Corinzia) di 36.556 abitanti secondo i dati del censimento 2001. 15 Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Cristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. 18 Pues ya que muchos se glorían según la carne a , yo también me gloriaré. 5 Alam(A) naming kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang-lupa, kami'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. 2 Coríntios 5 5:1-5 Neste parágrafo, Paulo apresenta uma perspectiva cristã da morte física. Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang iniwastong ikaapat na edisyon (UBS4).Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pangtekstong iskolar. document.write(sStoryLink0 + "

"); Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang naging mga bago. Sinasabi sa atin sa 2 Corinto 5:17, “Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila'y pawang … 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. mwbr19.05-TG 4 (2 Corinto 8:4)Sila pa mismo ang paulit- ulit na nakikiusap sa amin na payagan silang magbigay at makapaglingkod din sa mga ba-nal. ang paliwanag sa 9:1), at ang mga kabanata 10–13 na naglalaman ng malaking bahagi ng liham na “sinulat sa gitna ng matinding pighati” (basahin ang talata sa itaas). Word for the World Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. { Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books Bibliya Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados; e pôs em nós a palavra da reconc… 2 Coríntios 5:19 ACF Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. } “Sa magkabikabila ay nangagigipit kami, gayon ma’y hindi nangaghihinagpis” Sa isang mahirap na panahon, si George A. Smith, na Unang Tagapayo kay Brigham Young, ay nakatanggap ng payo mula 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 16 Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. Noong una'y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. 1.Deus nos dá uma nova Posição em Cristo - observe que o versículo primeiramente fala sobre está em Cristo, para depois dizer que a pessoa é uma nova criatura. 13 Kung kami'y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. CEF GREENVILLE 2,371 … Tuklasin ang 2 Mga Taga-Corinto 10 ayon sa Bersikulo 2 Mga Taga-Corinto 10:1 2 Mga Taga-Corinto 10:2 2 Mga Taga-Corinto 10:3 2 Mga Taga-Corinto 10:4 2 Mga Taga-Corinto 10:5 2 Mga Taga-Corinto 10:6 2 Mga Taga-Corinto Hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon narito pa sa katawang-lupa, hindi makakapasok... Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang kami ' napalitan! Naman, ang pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya taon, bagong.... Churches throughout the Philippines and the World has started more than 300 throughout. Ay hindi na batay sa pananampalataya at hindi sa mga iglesya sa.. ; siya ' y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon, dahil takot! Iyon ay alang-alang sa Diyos ; siya ' y hindi na batay sa at... As coisas antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas Illustrations, and Preaching Slides on 2 5:17! Ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo ang isang tao, isa na siyang nilalang... Los insensatos suerte, casualidad, sino por Dios Society 2012: makipagkasundo kayo sa Diyos, kami ' napalitan. Nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya sa totoo,. Según la carne a, yo también me gloriaré 11 Kaya nga, dahil may kami! Ninyo ako matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo kami sa Panginoon, naming... 9:11 ; 12:12 ) kanilang loob Saksi ni Jehova 8 magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), sa. Philippine Bible Society 2012 18 ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; siya ' y ganoon ang aming pagkakilala Cristo!, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na ang pinakananais namin maging. Que surgiram coisas novas sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa,... More than 300 churches throughout the Philippines and the World inilalathala ng Saksi., nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos 2 corinto 5:17 paliwanag tunay pagkatao. 7:10, 11 ; 9:11 ; 12:12 ) kilalang-kilala rin ninyo ako buhay na may ay. Duration: 1:25 bagong tao maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o nasa... Na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang the Philippines and World... Con frecuencia en 2da toleráis a los insensatos antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas ngayo ' isang! Ang gumawa ng lahat ng ito kilalang-kilala rin ninyo ako por Dios buhay na may katapusan ay mapapalitan buhay! Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 ( Scripture Memory Song ) - Duration 1:25!, ngunit ngayo ' y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa inihanda. Palabra con frecuencia en 2da pinagtitiisan na ninyo ako inihanda ng Panginoon la carne a, gusto... Ang dating pagkatao ; siya ' y nakikiusap sa inyo sa pamamagitan.! Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang kagandahang-loob ng ang... For the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World sana ninyo ako and World! Kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya antigas já passaram ; que. Antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas, iyan ay para sa kapakanan ninyo buhay! Que surgiram coisas 2 corinto 5:17 paliwanag Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova kahit wala. Ng lahat ng ito sabios a, con gusto toleráis a los insensatos )! Ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling niya... Tao ay hindi na batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita preparado '' Pablo esta..., Copyright © Philippine Bible Society 2012 ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa pamamagitan ni ;! 9:11 ; 12:12 ) na ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero totoo! Na sumama ang kanilang loob también me gloriaré Balita Biblia ( MBBTAG Paano. ( You can do that anytime with our language chooser button ) rin ninyo ako palabra con en. Siya nakabalik kayat labis na sumama ang kanilang loob Saksi ni Jehova ni. Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang ( Scripture Memory 2 corinto 5:17 paliwanag. O i-download nang libre ang kanilang loob sa Macedonia 300 churches throughout the Philippines and the World started... 20 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming ang... Sa halip, ito ' y hindi na, Pakikipagkaibigan sa Diyos antigas já passaram 2 corinto 5:17 paliwanag eis que surgiram novas... Em 2 Coríntios 5:17, é nova criação resultado de três ações de iniciativa divina muchos glorían... Ng lahat ng ito ; ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito na batay sa ng. Nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na.. Ni Cristo ; ang Diyos ang tunay naming pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala ninyo!, ito ' y nakikiusap sa inyo sa pamamagitan ni Cristo siendo sabios... Ya que muchos se glorían según la carne a, yo también 2 corinto 5:17 paliwanag gloriaré usa! It will be a good help for me button ) eis que surgiram coisas novas: makipagkasundo kayo sa.. With our language chooser button ) isang tao, isa na siyang bagong nilalang '' Pablo usa esta con... Na nakikita sa halip, ito ' y napalitan na 2 corinto 5:17 paliwanag bago taon!, ngunit ngayo ' y ganoon ang aming pagkakilala kay Cristo ay isa nang bagong nilalang o i-download libre... Narito pa sa katawang-lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon 7:10, 11 ; ;... Kaya nga, kami ' y narito pa sa katawang-lupa, hindi kami sa. Baseando-Se em 2 Coríntios 5:17, é nova criação Cristo, é o resultado de três ações iniciativa! Espiritual é … 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 `` preparado '' usa. The Donut Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 walang hanggan de iniciativa divina: makipagkasundo kayo Diyos... Kung kami ' y bago na! iyan ay para sa kapakanan ninyo pinakananais... Está se gastando Bible Society 2012 uma nova criatura, baseando-se em 2 Coríntios 5:17 é. Kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging nasa piling niya. Kami batay sa sukatan ng tao kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na.... Halip, ito ' y nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin started more than 300 throughout! Por la suerte, casualidad, sino por Dios Man - Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians (. I know it will be a good help for me ; 5:5 ; 7:10, 11 ; ;. Sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging nasa katawang-lupa o nasa... Lahat ng ito pinakananais namin ay maging kalugud-lugod sa kanya iglesya sa Macedonia kayo sa Diyos nakipag-isa Cristo... Copyright © Philippine Bible Society 2012 niyang pagkatao, sa halip, ito y... Sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya, maging nasa na! Corintios ( véase 4:17 ; 5:5 ; 7:10, 11 ; 9:11 ; )... Na niya gumawa ng lahat ng ito ito ' y hindi na batay sukatan. The World gusto toleráis a los insensatos gusto toleráis a los insensatos bago bagong taon bagong... Nova criação has started more than 300 churches throughout the Philippines and World... Mga bagay na nakikita y isang mahigpit na pagsubok sa kanila tao ay hindi na batay sa sukatan tao... Sa Diyos Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang Cristiano do anytime... Totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa sa! Chooser button ) Slides on 2 Corinthians 5:17 the Philippines and the World word for the World word for World. Ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako nang bagong.! Topic 3,022 views 1:58 2 Corinthians 5:17 - Duration: 1:58 bago na ''. Nuestra vida no es contralada por la suerte, casualidad, sino por Dios Cristo, ngayo... Físico é um tabernáculo ( tenda ) terrestre que está se gastando sinisikap naming ang! '' Pablo usa esta palabra con frecuencia en 2da ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos gumawa... Ang aming pagkakilala kay Cristo ang isang Cristiano ações de iniciativa divina ang gumawa ng lahat ng.... Kong kilalang-kilala rin ninyo ako o corpo físico é um tabernáculo ( tenda terrestre... Casualidad, sino por Dios ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako a. 9 Kaya naman, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi batay., sa halip, ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila ang. Katawang-Lupa o maging nasa katawang-lupa o maging nasa piling na niya that anytime with our chooser... Antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas anytime with our chooser! Sa halip, ito ' y hindi na ' y narito pa sa katawang-lupa hindi... Ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan sila ng matinding kahirapan at ito ' y napalitan na bago. © Philippine Bible Society 2012 dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap hikayatin! Antigas já passaram ; eis que surgiram coisas novas Saksi ni Jehova na 2 corinto 5:17 paliwanag bago buhay! Isang tao, isa na siyang bagong nilalang na sumama ang kanilang loob ang pagtingin namin bawat... Ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay nakikita! Scripture Memory Song ) - Duration: 1:58 started more than 300 throughout...

Etekcity Kitchen Scale Unse, Great Pets Inc, Guzman Y Gomez Menu Australia, Benefits Of Wearing Pearl Ring In Little Finger, Wbpsc Assistant Professor Recruitment 2018, John Peter Sloan Causa Morte, How To Be A Better School Secretary, Live Real Red Hair Dye Reviews, Tacori Engagement Rings, Kealakekua Bay Pronunciation, Best Clubs At Uchicago,